Wydobyte z oleju z ryb kwasy tłuszczowe podczas ciąży oraz świszczący oddech i astma u potomstwa cd 5

Ryzyko utrzymujących się świszczących oddechów lub astmy wynosiło 16,9% w grupie leczonej i 23,7% w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka, 0,69, 95% przedział ufności [CI], 0,49 do 0,97, P = 0,035), przy względnej redukcji ryzyka 30,7% (Tabela 1). Ocena wpływu i poziom istotności pozostały w dużej mierze niezmienione w skorygowanych analizach (tj. Z korektą dla statusu bliźniaczego, płci, suplementacji z wysoką dawką witaminy D3 oraz poziomu EPA i DHA przed randomizacją) (Tabela S5 w Dodatkowym dodatku). Wydaje się, że prewencyjny efekt suplementacji był spowodowany głównie przez dzieci matek, które miały niski poziom EPA i DHA we krwi podczas randomizacji (najniższa 1/3 populacji badania), u których ryzyko trwałego świszczącego oddechu lub astmy wynosiło 17,5% w leczeniu grupa w porównaniu z 34,1% w grupie kontrolnej (współczynnik ryzyka, 0,46; 95% CI, 0,25 do 0,83, P = 0,011), co odpowiada względnej redukcji wynoszącej 54,1% (tabela 1).
Nie stwierdzono statystycznie istotnej interakcji pomiędzy suplementacją n-3 LCPUFA a dużą dawką witaminy D3 w odniesieniu do utrzymujących się świszczących oddechów (P = 0,065). Jednak analizy eksploracyjne stratyfikowane zgodnie z randomizacją w celu otrzymania wysokiej dawki witaminy D3 sugerują, że najsilniejszy efekt suplementacji LCPUFA n-3 wystąpił u dzieci matek, które nie otrzymały suplementacji witaminą D3 o wysokiej dawce (Tabela
Liczba potrzebna do leczenia, aby zapobiec przypadkowi utrzymujących się świszczącym oddechom lub astmie wynosiła 14,6 w całej kohorcie i 5,6 wśród kobiet w najniższej jednej trzeciej w odniesieniu do poziomów EPA i DHA przed interwencją. Profile bezpieczeństwa dla suplementacji LCPUFA n-3 i oliwy z oliwek okazały się podobne (Tabela
Ryc. 1. Ryc. 1. Ryzyko uporczywego świsty lub astmy u dzieci według suplementacji LCPUFA n-3 lub placebo podczas ciąży. LCPUFA oznacza długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe.
Ryc. 2. Wpływ suplementacji LCPUFA n-3 podczas ciąży na utrzymującą się świstę lub astmę u dzieci według EPA matki i poziomu DHA przed interwencją. Efekt suplementacji LCPUFA n-3 u kobiet ciężarnych jest widoczny u dzieci urodzonych przez kobiety. były w najniższej trzeciej populacji badania pod względem poziomu EPA i DHA we krwi (panel A, <4,30%), środkowa jedna trzecia (panel B, 4,30 do 5,33%), a najwyższa trzecia (panel C,> 5,33%). Stężenie EPA i DHA we krwi mierzono u kobiet w dniu randomizacji, w 24. tygodniu ciąży.
Podczas kontynuacji okresu obserwacji dzieci od urodzenia do wieku 5 lat zaobserwowano zmniejszone ryzyko utrzymujących się świszczących oddechów lub astmy u dzieci w grupie leczonej w porównaniu z grupą kontrolną (Tabela oraz Figura i Figura 2 ). Podobną różnicę ryzyka między grupami stwierdzono także, gdy w marcu 2016 r. Przeprowadzono analizy statystyczne obejmujące okres od urodzenia do wieku 5 do 7 lat (średni wiek, 6,0 lat) (tabela 1).
W analizie post hoc efekt suplementacji wydawał się najsilniejszy u dzieci matek, których spożycie w diecie EPA i DHA było na najniższej jednej trzeciej w populacji badanej (<321 mg na dzień) przed interwencją oraz u dzieci matek, które nosiły wariant genu FADS związany z niskim poziomem EPA i DHA (allel G w rs1535) (tabela i ryc. [patrz też: wamed starachowice, fervex opinie, wco gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: fervex opinie wamed starachowice wco gdańsk