Wpływ Clopidogrel Dodany do aspiryny u pacjentów z migotaniem przedsionków ad

Większość tych pacjentów leczonych jest aspiryną. Korzyści ze stosowania klopidogrelu i kwasu acetylosalicylowego zostały udowodnione u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.11 Rozpoczęto badanie klopidogrelu migotania przedsionków z użyciem preparatu Irbesartan do zapobiegania incydentom naczyniowym (ACTIVE) w celu oceny roli klopidogrelu i aspiryny w zapobieganiu udarowi i innemu schorzeniu. zdarzenia naczyniowe u pacjentów z migotaniem przedsionków. W AKTYWNYM W, co zostało wcześniej opisane, 12 porównywano klopidogrel i aspirynę z antagonistą witaminy K (ClinicalTrials.gov number, NCT00243178). W opisie ACTIV A porównano klopidogrel i aspirynę z samą aspiryną u pacjentów z migotaniem przedsionków, u których występowało zwiększone ryzyko udaru, i u których terapia antagonistą witaminy K uznano za nieodpowiednią.
Metody
Wersja próbna
Projekt ACTIVE A został opisany wcześniej.13 Badanie było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym w 580 ośrodkach w 33 krajach. Sponsorzy, Sanofi-Aventis i Bristol-Myers Squibb, asystowali przy tworzeniu protokołów i monitorowaniu na miejscu, ale nie mieli żadnej roli w gromadzeniu lub analizie danych ani w pisaniu manuskryptu. Komitet nadzorujący składający się z krajowych koordynatorów, głównych badaczy i przedstawicieli sponsorów nadzorował proces. Badanie zostało skoordynowane przez Population Health Research Institute na Uniwersytecie McMaster, który również zarządzał i analizował dane. Protokół próbny został zatwierdzony przez komisje etyczne we wszystkich uczestniczących ośrodkach. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analiz.
Uczestnicy badania
Pacjenci kwalifikowali się do ACTIVE (ACTIVE A lub ACTIVE W), jeśli mieli migotanie przedsionków przy zapisie lub mieli co najmniej dwa epizody przerywanego migotania przedsionków w poprzednich 6 miesiącach. Ponadto pacjenci musieli mieć co najmniej jeden z następujących czynników ryzyka udaru: wiek 75 lat lub więcej; nadciśnienie systemowe podczas leczenia; poprzedni udar, przejściowy atak niedokrwienny lub zator tętnic inny niż ośrodkowy układ nerwowy; frakcja wyrzutowa lewej komory mniejsza niż 45%; obwodowa choroba naczyniowa; lub w wieku od 55 do 74 lat i cukrzyca lub choroba wieńcowa. Pacjenci byli wykluczani, jeśli wymagali antagonistów witaminy K lub klopidogrelu lub mieli jeden z następujących czynników ryzyka krwotoku: udokumentowana choroba wrzodowa w ciągu ostatnich 6 miesięcy; historia krwotoku śródmózgowego; znaczna trombocytopenia (liczba płytek krwi <50 × 109 na litr); lub ciągłe nadużywanie alkoholu. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę przed wzięciem udziału w badaniu.
Przydział leczenia i kontynuacja
Pacjenci, którzy zostali uznani za kandydatów do leczenia antagonistą witaminy K, zostali włączeni do ACTIVE W, a ci, dla których terapia ta została uznana za nieodpowiednią, zostali włączeni do ACTIVE A. Pacjenci zarówno w ACTIVE W, jak i ACTIVE A mogli również zostać włączeni do ACTIVE W I, z udziałem randomizacji czynnikowej do irbesartanu lub placebo (NCT00249795). Trwa proces ACTIVE I.
Za pomocą interaktywnego systemu telefonicznego pacjenci z ACTIVE A zostali losowo przydzieleni w równych ilościach, w blokach o różnych rozmiarach, w celu otrzymania klopidogrelu w dawce 75 mg lub w skojarzeniu z placebo raz na dobę, w podwójnie ślepej próbie
[więcej w: hiperhydroza, jama otrzewna, rovamycine ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: hiperhydroza jama otrzewna rovamycine ulotka