Śmiertelny wypadek jelita kleszczowego Zapalenie mózgu czesc 4

Niewykorzystane, utrwalone w formalinie tkanki mózgowe z śródmózgowia, móżdżku, mostu i rdzenia kręgowego zostały poddane testom PCR. (Szczegółowe informacje na temat wirusów i próbek kontrolnych, które zostały użyte, znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku). PCR z odwrotną transkryptazą i analizę sekwencji
Kwas nukleinowy ekstrahowano z tkanki utrwalonej w formalinie przy użyciu zestawu do ekstrakcji DNA WaxFree (TrimGen). Ten zestaw powoduje koekstrakcję RNA. Dziesięć mikrolitrów ekstrahowanego kwasu nukleinowego poddano odwrotnej transkrypcji do komplementarnego DNA (cDNA) za pomocą zestawu do syntezy cDNA iScript (Bio-Rad). Heminestowaną PCR z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) do wykrywania flawiwirusów za pomocą uniwersalnych starterów przeprowadzono w sposób opisany uprzednio.11,12 (W dodatkowym dodatku, dodatkowe informacje na temat starterów PCR podano w Tabeli A i szczegóły dotyczące metod PCR, sekwencji oraz analiz histologicznych i immunohistochemicznych są wymienione w sekcji Metody).
Wyniki
Ogólna autopsja ujawniła rozlaną limfadenopatię i splenomegalię oraz naciek wątroby i nerek za pomocą CLL-SLL. Masa mózgu wynosiła 1810 g (normalny zakres u dorosłych, 1300 do 1350), zgodny z zaznaczonym obrzękiem. Na przekrojenie wystąpiło wyraźne zmiękczenie i szarawe przebarwienie w całym pniu mózgu i móżdżku.
Rysunek 2. Rysunek 2. Wyniki histologiczne w autopsji. W panelu A guzki mikrogleju i nacieki limfocytarne w mostach są widoczne w podstawowych jądrach mostka (groty strzałek), z mniej znaczącym udziałem zstępujących włókien (strzały) i włókien pontocerebellar. W panelu B, konfluentne ogniska martwicy miąższu można zobaczyć w jądrze podstawnym mostu pontine. W panelu C, barwienie immunologiczne metodą CD8 + podstawy pontis wykazuje cytotoksyczny naciek komórek T i bliskie powiązanie z neuronami, które przeżyły (strzałki). W panelu D prawie całkowita utrata neuronów jest widoczna w istocie czarnej z rzadkimi neuronami, które przeżyły (strzałki); we wkładce eozynofilowy, umierający neuron i pozostały pigment neuromelaniny są pochłaniane przez makrofagi lub wolne w miąższu (groty strzałek). W panelu E fosfoglu- komutaza immunobarwienie odcinka lędźwiowego rdzenia kręgowego wykazuje znaczną infiltrację przez mikroglej-makrofagi oraz w rogówce przedniej i ogniskowych guzkach mikrogleju w bocznym kanalikowym odcinku korowym (strzałka) i tylnej kolumnie (strzałka). W panelach A, B i D skrawki parafinowe wybarwiono hematoksyliną i eozyną.
Badanie histologiczne mózgu ujawniło rozległe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; nie było dowodów infiltracji przez CLL-SLL. Wciąż utrzymywał się łagodny meningeal naciek limfocytarny, a gęste nacieki okołonaczyniowe nadal były rozpoznawane w miąższu (ryc. 3C do 3K w dodatkowym dodatku). W całym mózgu zidentyfikowano nacieki wielolodowe i plamiste jednojądrzaste oraz konfluentne obszary martwicy, wraz z guzkami mikrogleju i neuronofagią. Największy wpływ na to miały duże neurony ruchowe pnia mózgu (w tym jądra nerwu czaszkowego), rdzenie kręgowe przednie, móżdżek, zwoje podstawy i wzgórze (ryc. 2 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Infiltracja mikrogleju-makrofagów była największa w obszarach szarej materii, ale w mniejszym stopniu obejmowała również istoty białej (ryc.
[przypisy: sympramol cena, diosminex żel, wco gdańsk ]

Powiązane tematy z artykułem: diosminex żel sympramol cena wco gdańsk