Obrzek mózgu i smierc u dzieci z malaria mózgowa AD 3

Status w odniesieniu do zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) określono za pomocą dwóch szybkich testów: Uni-Gold Recombigen HIV-1/2 (Trinity Biotech) i Determinacji HIV-1/2 (Inverness Medical). Nakłucie lędźwiowe wykonano, chyba że na podstawie opinii lekarza przyjmującego było to przeciwwskazane. Ciśnienie otwarcia mierzono za pomocą elastycznego manometru 25, a płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF) analizowano (liczba komórek, barwienie Gram i hodowla) przy użyciu standardowych metod. 26 Dalsze szczegóły tego badania podano w protokół (w tym plan analizy statystycznej), dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Przestudiuj badanie
Badanie to zostało zatwierdzone przez komitet ds. Etyki badań na Uniwersytecie w Malawi College of Medicine oraz przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego na Michigan State University. Po przyjęciu pacjenta do szpitala uzyskano pisemną świadomą zgodę od towarzyszącej mu ro dzica lub opiekuna.
Skany MRI
Skany wykonano za pomocą skanera MRI 0.35-T Signa Ovation Excite (General Electric) (Tabela S2 w Dodatku Dodatkowym, dostępnym pod adresem). Dwóch radiologów, którzy nie byli świadomi swoich odczytów oraz stanu retinopatii i wyniku klinicznego, interpretowali każde badanie MRI. Orzeczenie zostało przeprowadzone przez dwóch radiologów zgodnie z wymaganiami na podstawie wcześniej określonych kryteriów.27 Ogólna objętość mózgu została oceniona na podstawie wyglądu półkul mózgowych w skali od do 8, z wynikiem wskazującym na atrofię, 2 łagodny zanik, 3 normalna objętość, 4 nieznacznie zwiększona objętość, 5 lekko zwiększona objętość, 6 wyraźnych, ale umiarkowanych poziomów zwiększonej objętości mózgu, 7 znacznie zwiększona objętość z rozproszonym obrzękiem sulkalnym i cisternalnym, ale brak dowodów na przepuklinę, oraz 8 dłuta ciążowego i cysternalnego z dowód na herniation. Objętości obj ętościowe 7 i 8 zostały wcześniej określone jako znacznie zwiększona objętość mózgu, ponieważ radiolog uznał te wyniki za wskazujące na stan zagrożenia życia.
Ryc. 1. Rycina 1. Funkcje mózgu na MRI u dzieci z malarią mózgową.Panel A pokazuje normalną objętość mózgu u 14-miesięcznej dziewczynki w czasie jednomiesięcznej serii zdjęć. Ten strzałkowy skan MRI T1, uzyskany za pomocą skanera MRI 0.35-T Signa Ovation Excite, pokazuje, jak mierzy się cysternę preponiny (strzałka prosta) i czwartą komorę (zakrzywiona strzałka). Kropkowane linie wskazują wymiar przedni-tylny cysterny postpontynowej, która określa ilość płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) w czwartej komorze oraz wymiar przednio-tylny przestrzeni przedodźwiękowej, która reprezentuje CSF w przestrzeni podpajęczynówkowej [więcej w: sandra ciechomska instagram, wamed starachowice, diosminex żel ]

Powiązane tematy z artykułem: diosminex żel sandra ciechomska instagram wamed starachowice