Mechanizmy opornosci dla inhibitora kinazy tyrozynowej Brutona Ibutynib AD 2

Po 26 miesiącach szacowany czas przeżycia bez progresji u pacjentów leczonych ibrutinibem wynosi 75% . Niewielu pacjentów miało nawrót, ale ponieważ coraz więcej pacjentów jest leczonych ibutinibem, coraz ważniejsze staje się identyfikowanie mechanizmów nabytej odporności w celu skutecznej terapi ratunkowej. Ponadto ustalenie, czy utrzymująca się limfocytoza ma podobne cechy odporności, może wpłynąć na wybór leczenia u pacjentów z długotrwałą limfocytozą podczas leczenia ibrutinibem. Modelem hamowania kinazy w raku hematologicznym jest inhibitor imatinibu BCR-ABL, który przekształcił terapię na przewlekłą białaczkę szpikową10. Najczęstszymi mechanizmami nabytej oporności na imatynib są mutacje punktowe w domenie kinazy ABL. Chociaż mutacja T315I jest najbardziej powszechna, zidentyfikowano 11,12 więcej niż 100 mutacji oporności, które zapobiegają wiązaniu imatinibu przez zmianę miejsca wiązania lub destabilizację nieaktywnej konformacji ABL.13 Ponieważ BTK nie został zidentyfikowany jako zmutowany gen w CLL, podczas gdy BCR-ABL okazał się mutacyjnym gorącym punktem, 14 nie jest pewne, czy typ oporności obserwowany w przypadku imatynibu będzie miał znaczenie dla CLL. Ponadto, ibrutinib jest nieodwracalnym inhibitorem BTK poprzez jego zdolność do wiązania się z miejscem C481, odróżniając go od imatinibu i innych odwracalnych inhibitorów kinazy, które do tej pory były badane w raku. W jaki sposób komórki nowotworowe, w tym komórki CLL, rozwijają oporność na ibrutinib lub inne nieodwracalne inhibitory, wciąż nie są znane. Rozwój mutacji w genach, które reaktywują dalszy sygnał sygnalizacyjny receptora limfocytów B lub inne szlaki jest z pewnością możliwy, ponieważ ewolucja klonalna jest powszechna w wcześniej leczonych CLL.15. Oceniliśmy pacjentów, którzy mieli CLL i nabytą oporność na ibrutinib pod względem mutacji, które mogą pośredniczyć w oporności .
Metody
Sekwencjonowanie DNA
Pobraliśmy próbki krwi od pacjentów biorących udział w zatwierdzonych przez instytucję badaniach klinicznych ibrutynibu. Jeden z pacjentów (Pacjent 1) jest obszernie opisany w czasopiśmie Furman i wsp.16. DNA guza wyizolowano z komórek jednojądrzastych krwi za pomocą zestawu Mini DNA / RNA Mini Kit (Qiagen). Przygotowanie próbki i sekwencjonowanie całego eksonu za pomocą technologii Agilent SureSelect Human All Exon V4 i Illumina HiSeq 2000 przeprowadzono za pomocą analizy ekspresji.
Przebieg analizy danych
Rurociąg analizy exome-zilustrowano na Rys. w Dodatkowym Dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Sekwencjonujące odczyty zostały dostosowane do ludzkiego genomu referencyjnego (1000 ludzki zespół projektowy GRCh37) za pomocą programu Burrows-Wheeler Aligner, wersja 0.7.5.17 Po oznaczeniu potencjalnej reakcji łańcuchowej polimerazy lub optycznych duplikatów za pomocą Picarda, wersja 1.94 (picard.sourceforge.net), lokalne wyrównywanie wokół indeli przeprowadzono za pomocą zestawu Genome Analysis Toolkit (GATK), wersja 2.8.1,18 i mutacji pojedynczego punktu nawrotu specyficznych dla nawrotu i indele zostały wykryte przy użyciu z MuTect, wersja 1.1.4,19 i GATK Somatic Indel Detector, odpowiednio [przypisy: oponiak w głowie, kuba bielak wikipedia Warszawa, kuba bielak wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: kuba bielak wikipedia oponiak w głowie wamed starachowice