Epinefryna i deksametazon u dzieci z zapaleniem oskrzelików czesc 4

Powrót pacjenta do placówki służby zdrowia na objawy zapalenia oskrzelików w ciągu 22 dni od rejestracji został ustalony na podstawie obserwacji telefonicznej i potwierdzony przez przegląd wykresu. Analiza statystyczna
Wybrano próbkę o wielkości 800 niemowląt, aby zapewnić 80% mocy (z 5% błędem typu I), aby wykryć bezwzględną różnicę 10 punktów procentowych we współczynnikach przyjęć wynikających z podawania każdego leku i przyjąć, że nie ma interakcji między epinefryną a deksametazonem. Analizę danych przeprowadzono za pomocą oprogramowania Stata, wersja 10.0. Dwie pośrednie analizy zostały zaplanowane i przeprowadzone przy użyciu podejścia Haybittle-Peto (z regułą zatrzymania, która określiła wartość P mniejszą niż 0,001) 19,20; obie analizy pośrednie miały nieistotne wyniki. Analizy podgrup, które zostały zaplanowane a priori, obejmowały analizy na podstawie obecności lub braku atopii, statusu RSV i czasu trwania choroby podczas prezentacji.
Wszystkie analizy były zgodne z zasadą zamiaru leczenia1. Wizyty i wizyty powrotne z powodu objawów zapalenia oskrzelików były analizowane przy użyciu regresji względnego ryzyka dla wyników binarnych. Nasz plan analizy, określony przez nasz protokół i oparty na opublikowanych zaleceniach dotyczących analizy danych w badaniach z projektami czynnikowymi, 22 miał na celu najpierw przeprowadzić analizę czynnikową obejmującą terminy dla epinefryny, deksametazonu i centrum badań, następnie zbadać powiązane interakcje, a na koniec , jeśli znaleziono dowody interakcji, przeanalizuj i zaprezentuj nasze wyniki jako oddzielne porównania każdej z trzech grup leczenia z grupą placebo. Znaleziono klinicznie istotną interakcję między adrenaliną a deksametazonem. Aby uwzględnić niepewność wynikającą z tej nieprzewidzianej interakcji, dostarczamy zarówno nieskorygowanych wyników, jak i wyników skorygowanych o wielokrotne porównania przy użyciu podejścia opisanego przez Westfall23 i wdrożonego przez Hothorna i in. 24. Czas do wyładowania analizowano za pomocą Coxa. model proporcjonalnych zagrożeń. Aby umożliwić interwały między kolejnymi połączeniami telefonicznymi i cenzurowaniem przed końcem badania, czas na złagodzenie objawów analizowano za pomocą parametrycznych modeli przeżycia z założonymi rozkładami Weibulla. Przeanalizowaliśmy charakterystykę kliniczną (np. Punktację RDAI) z zastosowaniem regresji liniowych efektów mieszanych, z uwzględnieniem wartości podstawowych. Założenia takie jak proporcjonalne zagrożenia i normalność zostały zbadane graficznie.
Wyniki
Rekrutacja i podstawowe cechy
Rysunek 1. Rysunek 1. Kwalifikowalność, losowanie i obserwacja uczestników badania. W przypadku pierwotnego wyniku – przyjęcia do szpitala do 7 dni po przyjęciu – dostępne były dane dla 797 niemowląt.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Łącznie 3556 niemowląt badano pod kątem kwalifikowalności, 1715 spełniało kryteria rejestracji, a 800 zapisano (ryc. 1). Spośród 1841 niekwalifikujących się niemowląt, 867 (47,1%) miało poprzedni epizod świszczącego oddechu lub rozpoznania astmy, 90 (4,9%) miało wynik RDAI powyżej 15, a 343 (18,6%) miało wynik RDAI poniżej 4. (Więcej szczegóły dotyczące wyłączenia pacjenta, patrz dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu.) Łącznie 200 pacjentów losowo przydzielono do grupy epinefryny-deksametazonu, 199 do grupy adrenaliny, 200 do grupy otrzymującej deksametazon i 201 pacjentów. do grupy placebo
[przypisy: flonidan ulotka, diosminex żel, furagin dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: diosminex żel flonidan ulotka furagin dawkowanie