Epinefryna i deksametazon u dzieci z zapaleniem oskrzelików ad 5

Brak było danych dotyczących pierwotnego wyniku leczenia u trzech pacjentów (po jednym w trzech pierwszych grupach); tych pacjentów nie uwzględniono w analizie zamiaru leczenia. Z powodu błędu w farmacji, 23 pacjentów w grupie i 23 pacjentów w grupie 3 otrzymywało deksametazon w 80% planowanej dawki (0,8 mg na kilogram masy ciała w oddziale ratunkowym i 0,48 mg na kilogram masy ciała w Dom); ci pacjenci zostali włączeni do analizy. Inne odchylenia od protokołu były niewielkie i równo rozdzielone między grupy. Wyjściowe cechy kliniczne i demograficzne były podobne w grupach (tabela 1). Dodatkowe zastosowanie leków rozszerzających oskrzela 90 minut po przyjęciu było podobne w różnych grupach, u 18,4% pacjentów otrzymujących albuterol i 20,6% otrzymujących adrenalinę (mediana liczby zabiegów, 1). W czasie obserwacji rodzice lub opiekunowie 19 niemowląt z grupy epinefryny-deksametazonu, 13 z grupy epinefryny, 20 z grupy deksametazonu i 12 z grupy placebo, zgłosili, że zaprzestali podawania badanego syropu; dla wszystkich 19 dzieci z grupy epinefryny-deksametazonu, wszystkich 20 w grupie otrzymującej deksametazon i 3 z 12 w grupie placebo, syrop badany został wycofany, aby lekarz mógł przepisać doustne kortykosteroidy. Badane grupy nie różniły się istotnie pod względem stosowania niestosownych leków podczas zwolnienia od wstępnej wizyty w oddziale ratunkowym do 7 dnia. Przyjęcia szpitalne
Rysunek 2. Rycina 2. Częstotliwość i względne ryzyko przyjęcia do szpitala w dniu początkowej wizyty w oddziale ratunkowym, do dnia 7 i do dnia 22. Czerwone linie poziome reprezentują 95% przedziały ufności (CI) dla skorygowanych porównań i czarne poziome linie reprezentują 95% CI dla nieskorygowanych porównań. Wartości mniejsze niż 1,00 faworyzują interwencję.
Rysunek 3. Rysunek 3. Łączne rekrutacje w ciągu pierwszych 7 dni po wstępnej wizycie Departamentu Alarmu według grupy analitycznej. Dane dotyczące rejestracji obejmują wszystkich pacjentów przyjętych podczas pierwszej wizyty w oddziale ratunkowym, a dane z pierwszego dnia stanowią pacjentów przyjmowanych w ciągu 24 godzin od tej wizyty.
Do siódmego dnia 34 z 199 niemowląt w grupie (17,1%) zostało przyjęło do szpitala, podobnie jak 47 z 198 niemowląt w grupie 2 (23,7%), 51 z 199 niemowląt w grupie 3 (25,6% ) i 53 z 201 niemowląt w grupie 4 (26,4%). Względne ryzyko przyjęcia, niedostosowane i skorygowane o wielokrotne porównania, pokazano na rycinie 2. Względne ryzyko przyjęcia do 7 dnia w grupie w porównaniu z grupą 4 wynosiło 0,65 (95% przedział ufności, 0,45 do 0,95; P = 0,02 i P = 0,07 odpowiednio dla nieskorygowanych i skorygowanych analiz); 11 niemowląt musiałoby być leczonych, aby zapobiec przyjęciu do szpitala. Natomiast zarówno w nieskorygowanych, jak i skorygowanych analizach ani leczenie samym deksametazonem, ani leczenie samą adrenaliną nie zmniejszyły wskaźnika przyjmowania w porównaniu z placebo (odpowiednio P = 0,87 i P = 0,52 dla nieskorygowanej analizy). Pozytywny status RSV, osobista lub rodzinna historia atopii, prezentacja na wczesnym etapie choroby (.2 dni po wystąpieniu objawów), ciężka choroba (określona jako wynik RDAI .6) i błąd farmacji (niższa dawka deksametazonu) nie wpłynęło na wyniki pierwotne
[podobne: sandra ciechomska instagram, alterida, furagin bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: alterida furagin bez recepty sandra ciechomska instagram